03-radka-bajglova-hair-studio-honza-korinek-praha-aichi-2016

Finále AICHI 2016: Radka Bajglová - Hair studio Honza Kořínek, Praha